HUTBA – Naša lađa spasa

  1. januar 2018./25. rebiul-ahir 1439. h. g.

HUTBA – Naša lađa spasa

Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Koji nas je stvorio i učinio da budemo muslimani, iskreni, Allahu, dž.š., predani, da ne podržavamo laž i ne prešutkujemo istinu.

Neka je salavat na Allahovog miljenika, Muhammeda, a.s., koji je bio oličenje iskrenosti i predanosti svome Gospodaru. Salavat donosimo i na njegovu porodicu i časne ashabe.

Nama je naređeno da budemo pravedni, makar to bilo protiv nas samih ili naše rodbine.

Mu’min poštuje svačije pravo. Mu’min čini dobro svakome, bez ozbira na njegovo vjerovanje. On nikoga neće uznemiriti.

Allahova, dž.š., milost prema ljudskom rodu ogleda se u svemu što je stvorio. Njegova milost je nesaglediva a jedan od dokaza milosti prema ljudima je i slanje Svojih poslanika, kako ljudi ne bi lutali u traženju Istine.

U šesdesetoj suri Kur’ana Allah, dž.š., nam kaže: “Oni (poslanici) su vama divan uzor – onima  koji žele Allaha i Onaj svijet. A onaj koji leđa okrene – pa, Allah, zaista, nije  ni o kom ovisan i On je jedini hvale dostojan!” (“Mumtehine”, 6).

Učeći Kur’ani-Kerim, vjernik se često zadivi velikoj Allahovoj, dž.š., milosti koju spušta prema svim ljudima. Sunce kad grije, daje toplotu i vjerniku i nevjerniku. Štaviše, Allah, dž.š., vjernicima ne zabranjuje da i nevjernicima čine dobro. U suri “Mumtehane”, Allah, dž.š., kaže:

“Allah vam ne zabranuje da činite dobro i da budete  pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su  pravični.” (“Mumtehine”, 8).

Svaki vjernik će na ove Allahove, dž.š., riječi uzviknuti: “Gospodaru, nas su jučer izgonili iz naših stanova i kuća, i borili su se protiv nas zbog vjere. I dan-danas ne daju da se svaki vjernik vrati u svoje mjesto, a oni se svaki dan vraćaju. Pa, zar ćemo ovo zaboraviti?”

Allah, dž.š., nam na ovo odmah daje odgovor u sljedećem ajetu iste sure: “Ali vam Allah zabranjuje da prijateljujete (i budete u savezu) sa onima koji se protiv vas bore zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima  prijateljuju sami sebi čine nepravdu.” (“Mumtehine”, 9).

U istoj suri Allah, dž.š., podsjeća vjernike riječima: “Vi u poslanicima imate lijep primjer za one koji se nadaju Allahu i onome svijetu a ko se okrene, pa Allah je zbilja neovisan i hvaljen.” (“Mumtehine”, 6)

Naravno da Božiji poslanici neće biti primjer onima koji se nadaju boljem životu bez vjere, niti onima koji se ne nadaju onom svijetu zbog okovanosti  svijetom materijalizma i neznaboštva. Nadati se u život bez vjere, znači vratiti se u život pagana, droge, kocke, alkohola, ubistava, homoseksualizma i najgorega razvrata.

Oni koji se iskreno nadaju povratku Allahu, dž.š., i Onom svijetu, uvijek imaju izlaz iz svake situacije, jer su njima Božiji poslanici primjer i uzor, a nema teške situacije koja se nama može dogoditi a da je neki od Božijih poslanika već nije doživio.

Primjer Nuha, a.s., detaljno nam govori o tome šta vjernici trebaju uraditi.

Kad je Allah naredio Nuhu, a.s., da pravi lađu, glavešine iz njegovog naroda bi mu se rugali, potcjenjivali ga i smatrali ga ludim, a Nuh, a.s.,  im je govorio: “Ako se vi rugate nama – govorio je on, – rugaćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate, i saznaćete, zaista, koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti.” (“Hud”, 38-39).

“I reče Nuh: ´U lađu se vi ukrcajte i neka ona u ime Allaha plovi i pristine.” (“Hud”, 41).

A zatim se Nuh, a.s., obrati svome sinu riječima: “O, sinko moj, ukrcaj se i ti s nama i nipošto ne budi s nevjernicima.” (“Hud”, 42). On reče: “Ja ću se sklonuti na kakvo brdo. Ono će mene od vode zaštititi.” A Nuh reče: “Nema toga ko će se danas od odredbe Allahove odbraniti, osim onih kojima se Allah htjedne smilovati.” A potom val njih rastavi i sin od potopljenih bi.” (“Hud“, 43).

Poštovana braćo i sestre, usljed postojanja tihih, skrivenih, valova, slatkorječivih obećanja i usljed burnih, vidljivih, valova zlobe, neprijateljskih laži, mržnje prema islamu i islamskoj tradiciji, moramo se ukrcati na lađu sigurnosti, lađu imana koja plovi s Allahovim, dž.š., imenom, koja će Allahovom, dž.š., snagom sigurno prispjeti do ostrva spasa, dok će potonuti sve druge lađe koje se prave i plove bez Allahovog, dž.š., imena.

Braćo i sestre, naše lađe spasa su naše džamije, naši centri gdje se veliča Allah, dž.š., pa pozovimo naše sinove i kćeri da nam se pridruže u Allahovoj, dž.š., lađi spasa, jer među njima, nažalost, ima onih koji smatraju da je zaštita i zaklon iza brda a ne vide da tamo leži maskirani neprijatelj koji želi da pokori duše njihove.

Braćo i sestre, pozivajmo našu djecu i preporučimo im da budu uz vjernike, da se druže sa dobrim vjernicima, muslimanima a ne s nevjernicima. Jedino tako ćemo biti spašeni od valova bezboštva, mnogih vidljivih i skrivenih zamki i propasti na oba svijeta.

Molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti na Njegovom putu tako da nas ništa ne može pokolebati niti razjediniti. Amin!

Imam Ismet Zejnelović

www.zajednicabosnjaka.com