Hutba džume namaza

 02. mart 2018. /14. džumadel-uhra 1439. h. g.
 Hutba džume namaza –Gdje su svi naši prethodnici 
Sva zahvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Od Njega pomoći, oprosta i upute tražimo. Koga Allah, dž.š., uputi na pravi put on je doista upućen, a koga Allah, dž.š., u zabludi ostavi niko mu ne može na pravi put ukazati.  Neka je salavat na Poslanika, a.s., njegovu časnu porodicu, njegove plemenite ashabe kao i na sve one koji ga slijede u dobru, do kijametskog dana.
Draga braćo i sestre u imanu i islamu. Danas je 14. džumadel-uhra 1439. hidžretske godine. Ovo je šesti mjesec islamskoga kalendara. Sljedeći je sveti mjesec redžeb što znači da je do dolaska ramazana preostalo još dva ipo mjeseca. Danas je i 02. mart 2018.  godine po Isa-u, a.s.
Prvi datum nam govori koliko je vremena proteklo od hidžre posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., iz Mekke u Medinu, a drugi datum nam govori koliko je vremena proteklo od rođenja pretposljednjeg Allahovog poslanika, Isa-a, a.s. Uzevši po jednom ili drugom datumu, vidimo da je mnogo vremena prošlo otako su ljudi počeli računati vrijeme na ovaj način.
A tek koliko vremena je prošlo od Adema, a.s., prvog čovjeka i prvog Allahovog poslanika? Samo Allah Milosni zna koliko je ljudi živjelo na ovoj planeti zemlji od prvog čovjeka do današnjeg dana!
A gdje su sada svi ti ljudi?! Gdje su sada  mnoge milijarde ljudi koji su nekada bili živi i hodali po zemlji po kojoj mi sada hodamo? Niko od njih na zemlji nije ostao. Svi su završili svoj dunjalučki život. Svi su spoznali istinu od koje se ne može pobjeći. Allah, dž.š., kaže,: “We džaaet sekretul-mewti bil-haqq. Zaalike maa kunte minhu tehiid.” (“Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći.”) (Kaf, 19).
Svi mi dobro znamo da je smrt istina, znamo da ćemo jednog dana napustiti ovaj sladunjavi I izazovni svijet, da će se naše oči zatvoriti, da više na ovome svijetu nećemo vidjeti ni sunce ni mjesec, ni drveće ni ptice ni cvijeće, ni svoje najdraže, ni svoj imetak. Svi mi znamo da ćemo jednog dana krenuti na put bez povratka, ka našoj finalnoj destinaciji, ka ahiretu i da ćemo se susresti sa Allahom, dž.š.
Od silnih preokupacija i mnogih životnih ciljheva, imamo li vremena da se pitamo kakav će to susret biti, da li će naša lica toga dana svijetla i nasmijana biti, ili će biti preplašena, zastravljena? Pitamo li se u koju ruku će nam Kitab naših djela biti dat?
Da draga braćo i sestre, svako od nas ima svoju knjigu koju pišu Kiramen-katibin meleki, plemeniti pisari, naši čuvari koji nad nama bdiju i koji dobro znaju ono što mi radimo. Allah, dž.š., kaže: “Inne ‘alejkum lehaafiziin. Kiraamen kaatibiin. Ja’lemuune maa tef’aluun.” (“A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.”) (El-Infitar, 10-12).
O nama se, braćo draga i sestre, vodi detaljna evidencija koja se ne može porediti ni sa jednom obavještajnom službom, jer pored nas danonoćno bdiju plemeniti meleki koji bilježe svako naše djelo, svaki naš pokret i svaku našu riječ. Jesmo li svjesni da su “Allahove kamere” uključene 24 sata dnevno? Trebamo biti svjesni da smo mi sami glavni kreatori knjige naših djela koju ćemo dobiti na Sudnjem danu? A šta li će ta knjiga sadržavati?
Neki će se zastidjeti kada ugledaju svoju knjigu! Sjetiće se svega onoga lošeg što su uradili i pomisliće da im nema spasa. Nikome taj momenat neće biti jednostavan. Svako će se bojati onoga što je u toj knjizi zapisano, jer tu su dokazi – za nas ili protiv nas.
Allah Uzvišeni na mnogo mjesta u Kur‘anu govori o ovom momentu, upoznavajući nas sa onim što će se desiti na budućem svijetu, na dan polaganja računa. U suri “El-Inšikak” Allah, dž.š., nam navodi prizor vjernika i prizor nevjernika koji na Sudnjem danu dobivaju knjigu svojih djela, kako bi mi iz toga uzeli pouku, te kaže: “1. Kada se nebo rascijepi. 2. i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti -3. i kada se Zemlja rastegne, 4. i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni, 5. i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti – 6. ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: 7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data 8. lahko će račun položiti 9. i svojima će se radostan vratiti; 10. a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data 11. propast će prizivati 12. i u ognju će gorjeti, 13. jer je sa čeljadi svojom radostan bio 14. i mislio da se nikada neće vratiti – 15. a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!”  (El-Inširah, 1-15).
Na Sudnjem danu biće  samo dvije skupine ljudi. Biće oni koji će dobiti knjigu svojih djela u desnu ruku i oni će lahko račun položiti. Druga skupina su oni koji će knjigu svojih djela u lijevu ruku i to iza leđa dobiti. To su oni koji su smatrali sebe sretnim na ovom svijetu, koji su se igrali i zabavljali i na Allaha, dž.š., zaboravljali, – oni će biti pravi nesretnici onoga svijeta!
U suri “El-Kehf” Allah, dž.š., nam navodi sljedeće ajete, ne bi li razmislili: “A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu, – a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili -, pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: “Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti.” I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama” – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 47, 48, 49)
Draga braćo i sestre, vremena je malo a obaveza mnogo. Nastojmo da naše obaveze poredamo po važnosti a da pri tome obaveze perma Allahu, dž.š., stavimo ma prvo mjesto
a zatim poredamo ostale obaveze, po prioritetu.
Dobro razmislimo o onome što će ostati iza nas upisano u knjigu naših djela,
dobro razmislimo kojeg smo meleka više zaposlili,
da li onoga što piše naša dobra djela ili onoga što piše naša loša djela.
Allaha, dž.š. molimo da budemo od onih čija će lica toga dana blistava biti. Amin!
Ismet Zejnelović, imam
www.zbosnjaka.com.