HUTBA – O Hadžu 29.08. 2014./3.zulka’de 1435.

29.08. 2014./3.zulka’de 1435.

HUTBA – O Hadžu

Hadž je jedan od pet temeljaIslama, obavezakojimsmozaduženijednom u životuikoja je propisana u Kur’anu. U suri “El-Bekare”, poslijeajetakojigovore o propisimaposta, slijedeajeti o hadžu.

Ajeti o postupočinju 183. ajetompomenute sure, gdje se naređuje post, a ajeti o hadžupočinju 196. ajetom, gdje se kaže: “HadžiumruradiAllahaizvršavajte!” Na drugommjestu se kaže: “Izvršavatihadždužan je, Allaharadi, svakionajkoji je u mogućnosti.”(Ali  Imran, 97).

Znači, svakimuslimanimuslimanka, dužnisuićinahadž. Štosumlađiizdraviji to je jošlakšeibolje. Dakle, zahadžnisuuslovgodine, većsposobnostzaputovanje. Sa ovomobavezomnetrebaoklijevatiiodgađati je, naštonasupozoravaiMuhammed, a.s, riječima: “Konamjeravaizvršitidužnosthadža (a imamogućnost da to učini )nekapožuri (dok se nijepojaviorazlogkojićegaspriječiti).”(Ahmed, EbuDavud, Hakim)

Međunamaimaonihkojinisujošnirazmišljali o tojobavezi, poštojošnisuredovnini u ostalimibadetima, kaoštosunamaz, post, zekatitd. Jednikažu da nisujošzahadžai ne mogusačuvatisvojhadž. Drugi bi radoišli, alinemajumaterijalnumogućnost, treći su već stari ili bolesni itd.

Na hadž, ipak, najčešćeodlazeoninajpobožniji, kojisuredovnii u ostalimobredimanaševjere. Nisu to najbogatiji, većobičninarodkojigodinamaštediiskupljasredstva da biobaviohadž. ZanimljivisuprimjeribrojnihBošnjakakojisuuzpomoćhumanitarnihorganizacijaizarapskihzemaljaobavilihadžneposrednonakonagresijenaBiH a nekisuišli I u tokuagresije. Većinanjih, bilo da suintelektualci, borci, invalidiiliroditeljišehida, kadasu se vratili, postalisuprivrženijiIslamuipočelisuredovnoobavljatiiostalevjerskeobrede. Kadasuvidjeliveličanstvenskupmuslimanaizcijelogsvijeta, svihbojai rasa, osjećalisu se ponosnoštopripadajutojvelikojzajednici.

Vrijemehadža

Allah, dž.š, kaže: “Hadž je u određenimmjesecima.”(El-Bekare 197).Timjesecisuševal, zul-kadeizul-hidže. Obredihadžaobavljaju se u prvojpolovinimjesecazul-hidžeta. Dakle, vrijemehadža je tačnoprecizirano. Što se tičeumre, koja je posebanibadet, ona se možeobaviti u svakodobagodine.

Gdje se obavljahadž ?

Hadž se obavlja u Meki, u SaudijskojArabijiiokoliniMeke:naArefatu, Muzdelifii Mini. OkoKabe (Bejtullaha) obavlja se tavaf (obilazak), saj (hod) je između Safe iMerve, 9. zul-hidžetahadžijesuobaveznonaArefatu, navečeuočiBajrama je noćenjenaMuzdelifi, a na Mini se bacajukamenčići, koljukurbani, brijeilišišaglavaitd.

U HaremuMeke je Kaba – Bejtullah, prvi Božiji hramizgrađennazemlji. U Kur’anu se kaže: “Prvihramsagrađenzaljudejesteonaj u Meki, blagoslovljen je on iputokazsvjetovima.”(Ali-Imran, 96).

Allah,dž.š., je htio da Kababude u Meki, iona je centarislamskogsvijeta. PremaKabi se okrećemokadaklanjamonamaz, okoKabeobilazimokadačinimotavaf – obredhadža.

Grad Meka je sveti grad, miranibezbjedan, grad gdjehrlehadžijeizcijelogsvijetaučećitelbiju: LEBBEJKELLAHUMME LEBBEJK (“OdazivamTi se Allahu, odazivam.)Ovopodručjebilo je prebivališteisvratišteiranijihAllahovihPoslanika.

U pogledu tri najznačajnijedžamijenaZemljiAllahovPoslanikkaže: “Ljudićeputovati da biposjetilisljedeće tri džamije: Mesdžidul-Haram u Meki (Kabu), Mesdžidul-aksa u Kudusu (Jerusalimu), iovumojudžamijuu Medini.”(Buharii Muslim).

Kao štovidimoputevimuslimanavodenasnaIstok, tamo je rađanjesunca, svjetlo, odakle je Allahovnurobasjaozemlju.

HadžijesuAllahovi, dž.š.,gostidoksunahadžu, kako se ikaže u hadisu: “Oni štoobavljajuhadžiumrusudeputacijeAllahove, kadaneštozamole, bićeimuslišano, kadazatražeoprost, Allah ćeimoprostiti.”(Nesai, IbnuMadže, IbnuHuzejme).

ZijaretMedine

OsimMeke,hadžijezijareteiMedinu, grad AllahovaPoslanika, gdje se inače ne obavljajuobredihadža. Međutim, izhadisamožemovidjetikolikoljepotei dobra donosiposjetaMedini: “Namazobavljen u mojojdžamiji je vrijednijiodhiljadunamazananekomdrugommjestu, osim u HaremuKabe, a namaz u HaremuKabe-Bejtullaha, vrijedniji je od stohiljadanamazananekomdrugommjestu.”(Ahmed).

Prostorizmeđumogmezaraimojemimbere je baščaoddženetskihbašči.”(Buhari).

U MedinihadžijezijaretemezarAllahovaPoslanika, mezarenjegovihashabainjegoveporodice, tedžamijekaoštosuMesdžidul-kuba, Mesdžidul-kibletejn, Uhud, Hendekitd.

Fadiletihadža

Ljepotahadžaiboravaknasvetimmjestima ne može se dočaratiniriječjunislikom. Hadž se možesamoosobnodoživjetiipamtitikaonajljepšeinajdražeputovanje u životujednogmuslimana. Tolikibrojljudinajednommjestu, istihnamjeraiželja, tolikoskrušenosti, pobožnostiisolidarisanja, to imasamonahadžu. Posebno se pamtiArefat, kadasusvehadžije u istomdanunajednommjestu, u istojbijelojodjeći. KažeAllahovPoslanik, Muhammed,a.s,: “Nemadana u kojem Allah, dž.š, oslobodivišesvojihrobovaoddžehennemskevatre od danaArefata.”(Muslim).

Kolikesuvrijednostiispravnoobavljenogi od Allaha, dž.š, primljenoghadžavidimo u brojnimhadisima: “Upitan je AllahovPoslanik: Koje je najboljedjelo? On odgovori: Vjera u AllahaiNjegovaPoslanika. A koje je sljedeće? On reče: BorbanaAllahovomputu-džihad. A koje je onda? On odgovori: Ispravnoobavljeniprimljenhadž.” (Buharii Muslim).

“Koobavihadž u imeAllahai ne budezavrijemehadžaučinionekigrijeh, vratiće se (svojojkući bez grijeha) kaonadankadaga je majkarodila.” (Buharii Muslim).

Ciljevihadža

Najvažnije je daobredhadžabudeobavljendragasrcai u imeAllaha, dž.š, kaoisvidrugiibadeti. Kada se krenenahadžidok se obavljajupojediniobredi, ne zaboravimonakur’anskoupozorenje: “Onomeko se obaveže da će u mjesecimahadžaobavljatihadž, nemasnošajasaženamainemaružnihriječiinemasvađe u danimahadža.”(El-Bekare 197).

Hadžnijeradititule, da nasnekozovehadžija, alihadžijatreba da je uzordrugimaiautoritet u svojojsredini.

Hadžnijeraditrgovine, mada je trgovinadozvoljena, a hedijekoje se donesusahadžaposebnosudrageitrajnasuuspomena.

Hadžnijeturizam, alina tom putuprolazimokroznajljepšamjestainaseljaiboravimo u najčasnijim – svetimmjestimagdje se okupljajusamomuslimani.

Ovogodišnjimibudućimhadžijamaželimohadž-mebrurimakbul, tj. ispravnoobavljeni od Allaha, dž.š, primljenhadž.

Amin.