23. januar 2015./02. rebiul-ahir 1436. h. g.-Hutba – Da li smo pokorni Poslaniku, a.s.

23. januar 2015./02. rebiul-ahir 1436. h. g.
Hutba – Da li smo pokorni Poslaniku, a.s.

Hvala Uzvišenom Allahu Gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam Allahovu poslaniku Muham¬medu, a.s., i svim vjernicima uzvišene Allahove vjere.

Poštovane džematlije, draga braćo i sestre,
U današnjoj hutbi govorimo o POKORNOSTI POSLANIKU, A.S.
Osnovni i najvažniji cilj koji je pred nas postavio naš Stvoritelj je Tevhid, tj. čisto vjerovanje i očitovanje da “Nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Poslanik.” To vjerovanje i očitovanje se manifestuje kroz iskreno robovanje Allahu, dž.š., u skladu sa Njegovim uputama i uputama Njegovog poslanika, Muhammeda, a.s.

“O vjernici, vjerujte u Allaha, u Poslanika Njegova i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje i u Knjigu koju je objavio prije!..” (En-Nisa’, 136.)
“O vjernici, pokoravjte se Allahu i Njegovu Poslaniku i ne napuštajte ga, dok slušate ono što on govori, i ne budite kao oni koji govore: ‘Slušamo!’ -a oni ne slušaju!” (El-Enfal: 20-21)

Draga braćo i sestre, vjernici se pokoravaju Allahu, dž.š., i Njegovu Poslaniku, a.s., kroz izvršavanje svega onoga što je Gospodar svjetova naredio, kao i ono što je izvršavao Njegov Poslanik, a.s., te nečinjenjem onoga što je Allah, dž.š., zabranio i što Njegov Poslanik, a.s., nije činio. Oni koji budu postupali drugačije spadaju u one koji se odmeću od islama, a naš Gospodar kaže da su najgora vrsta ljudi oni koji lažu i koji, kada slušaju istinu govore da čuju, a oni ne čuju.

Poštovana braćo i sestre, pokornost Allahovom Poslaniku, a.s, je jedan od preduslova za upotpunjavanje čistog šehadeta. Ta pokornost se ogleda u slijeđenju njegova sunneta; onoga što je radio, govorio ili šutnjom odobrio.
Danas živimo u vremenu nemarnih i gluhih ljudi koji ne čuju Istinu i ne pokoravaju se Allahu, dž.š. i Njegovu Poslaniku, a.s. Mnogi od njih misle da su samo oni važni i da samo na njih treba paziti, njih treba hvaliti i njima se obraćati! Mnogo je onih koji misle da su njihove funkcije vrlo značajne. Njih hvale ulizice i dvoličnjaci pa se oni ponašaju kao faraoni, koji su mislili da njihovoj vladavini nikada neće doći kraj.
Dobre halife i predvodnici ummeta u zlatno vrijeme islama imali su savjetnike i opominjače, ako zbog opijenosti vlašću skrenu sa puta islama. Drugi halifa Omer El Faruk, r.a., imao je savjetnika koji ga je svakodnevno savjetovao koji mu je, i kad je trebalo i kad nije, svaki dan govorio: “Boj se Boga, halifo pravovjernih. Umrijet ćeš!”
Današnji vladari nemaju savjetnike koji će ih svakodnevno podsjećati na preuzete obaveze, na smrt i polaganje računa, na način kako su savjetovane neke dobre halife i predvodnici ummeta.
Cijenjena braćo i sestre, ne zaboravimo da smo svi mi Allahovi, dž.š., robovi i da smo na ovome svijetu privremeno, a zatim slijedi polaganje svih računa, nakon čega slijede ili Allahova milost i džennet, kao nagrada, ili džehennemska kazna, kao posljedica grijeha!
U pokornost Poslaniku, a.s., spada i to da vjernik potpomaže i štiti sunnet Božijeg poslanika, a.s., kao što stoji u Kur’anu: “…Oni koji budu u njega (Poslanika, a.s.,) vjerovali, koji ga budu podržavali, pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili, postići će ono što budu željeli.” (Al-A’raf: 157.)
U pokornost Poslaniku, a.s., spada i primjena njegovih naredbi i ne činjenje njegovih zabrana. Ashabi Poslanika, a.s., su se natjecali u primjeni njegove prakse (sunneta) i u djelo su provodili ono što im je on govorio i što je radio i bez razmišljanja su prestajali sa činjenjem svega što je on zabranjivao. Navešću neke primjere takve pokornosti:
Primjer 1: Kada je Allah, dž.š., naredio muslimanima da promijene Kiblu i da se, umjesto prema Mesdžisu-l-Aksa-u, koji se nalazi u Jerusalimu, okrenu prema Mesdžidu-l-Haramu, u Mekki, što je za 180% na drugu stranu, oni su to u mesdžidu Benu Seleme učinili u namazu, pa je ta džamija nazvana sa “Mesdžidu-l-Kibletejn”/Mesdžid sa dvije kible.
Primjer 2: Prenosi Enes ibn Malik, r.a.: “Bio sam u kući Ebu Talhe, gdje sam posluživao alkohol, pa je došao čovjek i rekao: “Zar vam nije došla vijest o zabrani alkohola? Allah je objavio njegovu zabranu.” Kaže Enes, r.a.,: “Reče mi Ebu Talha: “Enese, ustani i proli alkohol!” Pa su ashabi prolili alkohol, tako da je tekao ulicama Medine.” (Buharija)
Primjer 3: Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a.: “Poslanik, a.s., je nosio zlatni prsten, pa kada ga je, radi zabrane, skinuo, svi ashabi su poskidali svoje zlato, slijedeći njegovu praksu.”
Kakva je situacija danas?: Šta je sa džamijama koje su prazne a kafane pune a mnogi u svojim kućama i ne znaju na koju stranu im je kibla?
Šta je sa frižiderima i vitrinama u kojima se čuvaju razne vrste alkohonih pića, iako su sve vrste opojnih pića muslimanima zabranjene prije 1400 godina?
A šta je sa zlatnim prstenovima i lancima današnjih muškaraca ummeta, koji nisu u stanju da ih se oslobode i na taj način primjene sunnet Poslanika, a.s!

Draga braćo, u vremenu mevluda kojim obilježavamo rođenje našeg Poslanika, a.s., potrebno je da shvatimo da se ljubav prema njemu ogleda u pokornosti i odanosti njegovoj životnoj praksi tj. njegovome sunnetu.
Probudimo se, braćo i sestre, prije nego smrt dođe! Budimo od onih koji su pokorni Poslaniku, a.s., kroz primjenu njegova sunneta!
Okrenimo se oko sebe i potrudimo se da u ovom kratkom dunjalučkom životu učinimo što više dobrih djela i da spremno dočekamo neznani dan smrti i neizbježno polaganje računa!
Molimo Allaha, dž.š., da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas učini od onih koji slijede sunnet Poslanika, a.s., da nas ne iskušava sa onim što nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i uvede nas u džennet! Amin!

Imam Ismet Zejnelović
www.zajednicabosnjaka.com